ANALIZY PRZESTRZENNE

Analizy przestrzenne geoprohaus 

Systemy Informacji Geograficznej są potężnym narzędziem do przetwarzania, analizowania i wyciągania wniosków z dużych zbiorów różnorodnych informacji. Zebranie wielu danych w jednym systemie, ich przestrzenne ?nałożenie na siebie? i jednoczesna analiza pozwala na wizualizację zjawisk, które nie są oczywiste podczas przeglądania tych samych danych oddzielnie. Jeżeli w tych danych uwzględnimy jeszcze zmienną czasu, to zyskamy dodatkowy wymiar, pozwalający na przeprowadzenie analiz czasoprzestrzennych. Dzięki temu możliwe stanie się nie tylko przedstawienie np. struktury demograficznej populacji zamieszkującej badany obszar, ale również prześledzenie, jak taka struktura zmieniała się na przestrzeni lat. Po dołączeniu i analizie podkładów rastrowych z różnych okresów, danych o istniejących w okolicy (wcześniej i obecnie) przedsiębiorstwach/miejscach pracy, statystycznych danych zdrowotnych i innych, możliwa stanie się odpowiedź na wiele pytań, np. o powody zmian struktury demograficznej, czy o możliwe przyczyny rozwoju lub upadku placówek usługowych i handlowych.

Zastosowanie analiz przestrzennych

Ponadto analizy GIS znacznie ułatwiają podejmowanie trafnych decyzji (zarówno biznesowych jak i administracyjnych). Przykładem mogą być analizy natężenia ruchu (obciążenia sieci drogowej), analizy lokalizacyjne (np. jakiego typu usług brakuje w okolicy) lub analizy szkodliwości/uciążliwości planowanych inwestycji (np. budowa nowej drogi lub wysypiska śmieci). Zespół GeoProhaus oferuje opracowanie różnorodnych analiz dostosowanych do wymagań klienta.

Wykonujemy analizy przestrzenne:

  • Analizy rynkowe
  • Analizy demograficzne
  • Analizy sieciowe
  • Analizy obrazów satelitarnych i lotniczych
  • Analizy zagrożeń epidemiologicznych

Modelowanie zjawisk, uwzględniające z jednej strony naukowe informacje dot. zjawiska (np. uwarunkowania środowiskowe występowania szkodników, warunki sprzyjające rozmnażaniu szkodników), a z drugiej strony ukształtowanie terenu, rodzaj roślinności oraz informacje meteorologiczne, pozwala na przewidywanie kierunków i szybkości rozprzestrzeniania się szkodników, a co za tym idzie podejmowanie skuteczniejszych działań zapobiegających badanemu zagrożeniu.