DZIEDZICTWO KULTUROWE

Inwentaryzacja zabytków

Wykorzystanie technologii fotogrametrycznych do inwentaryzacji zabytków jest niezwykle wydajnym i szeroko stosowanym narzędziem zbierania danych o badanym obiekcie. Dane takie są bardzo szczegółowe, a ich dodatkową zaletą jest stosunkowo krótki czas pozyskania. Opracowanie materiałów pochodzących z pomiarów odbywa się poza obiektem, co nie utrudnia korzystania z niego (np. w przypadku obiektów muzealnych udostępnianych zwiedzającym).

Inwentaryzacja może odbywać się z wykorzystaniem technik fotograficznych lub skanowania laserowego. W zależności od potrzeb dane pozyskiwane są z ziemi, wysięgnika lub powietrza (dron, samolot). Zapewnia to jednorodność danych dla całego obiektu.
W przypadku stanowisk archeologicznych nieocenionym narzędziem jest georadar, pozwalający badać obiekty pod powierzchnią ziemi.

GeoProhaus oferuje przeprowadzenie pełnej inwentaryzacji zabytków (architektonicznej, archeologicznej). Wyniki mogą być przedstawiane jako modele 3D, przekroje, różnorodne wizualizacje (m.in. ortofotoplany elewacji) uzupełnione danymi opisowymi (atrybutami).

 

Turystyka zrównoważona

Sektor usług turystycznych często także zwany przemysłem turystycznym to kompleks powiązanych ze sobą przedsiębiorstw oraz innych organizacji zaangażowanych w produkcję dóbr i usług, odpowiadających oczekiwaniom uczestników ruchu turystycznego.
Wśród korzyści jakie wynikają z rozwoju turystyki dla lokalnej gospodarki można wymienić takie jak rozwój przedsiębiorczości, powstanie nowych miejsc pracy, napływ nowych inwestycji czy dochód uzyskany z obecności turystów.

Oferta GeoProhaus obejmuje szeroki zakres usług dla branży turystycznej we wszystkich jej sektorach. Proponujemy zainteresowanym wykorzystanie naszych narzędzi i doświadczenia począwszy od inwentaryzacji aktualnego stanu danego sektora turystycznego, poprzez studium wykonalności, analizę ryzyka i analizę finansową, a kończąc na planie wdrożenia. Mamy możliwość opracowania map turystycznych w różnych skalach, jak również opracowania tras turystycznych z uwzględnieniem istniejącej infrastruktury oraz walorów turystycznych takich jak zabytki architektury i budownictwa czy pomniki przyrody ożywionej i nieożywionej.

 

System zarządzania cmentarzami

System Zarządzania Cmentarzem ?Memoria? oferowany przez firmę GeoProhaus jest zbiorem produktów oraz usług służących do efektywnego administrowania cmentarzem. System powstał z myślą o zarządcach chcących ułatwić i usprawnić prace związane z jego zarządzaniem. Elementami systemu są:

  • Elektroniczna baza danych – zawiera m.in. dane o grobach, osobach pochowanych oraz opiekunach grobów. Umożliwia wyszukiwanie ważnych dla zarządcy informacji takich jak: zaległości w opłatach za grób, dane kontaktowe opiekunów grobów, itd. System umożliwia generowanie różnych zestawień np. alfabetyczny spis osób pochowanych. Struktura danych dostosowywana jest do indywidualnych potrzeb użytkownika. Zakres informacji może być rozszerzany o bardziej szczegółowe informacje mówiące np. o stanie grobu lub czytelności tablicy nagrobkowej.
  • Interaktywna Mapa cmentarza ? to elektroniczna mapa przedstawiająca takie elementy cmentarza, jak groby, alejki, ogrodzenie i inne, pozyskane podczas inwentaryzacji. Aplikacja pozwala na wyświetlanie głównych informacji opisowych dotyczących grobów oraz dołączanie materiałów multimedialnych takich jak zdjęcia nagrobków, filmy, ścieżki dźwiękowe, linki do stron internetowych w przypadku grobów znanych osób.
    Więcej informacji -> www.egroby.pl