ORTOFOTOMAPA I TELEDETEKCJA – PRODUKTY BAZOWE

?Jeden obraz wart jest więcej niż tysiąc słów”.

Powyższe przysłowie odnosi się do myśli, że cała idea może być przekazana jednym obrazem. Trafnie charakteryzuje ono też główny cel poprawnej wizualizacji: umożliwienie przyswojenia dużej ilości danych w krótkim czasie.

Fotogrametria i teledetekcja

To techniki umożliwiające pozyskiwanie i przetwarzanie danych i informacji pochodzących z różnych źródeł, takich jak sensory lotnicze i satelitarne czy systemy kartowania mobilnego.

GeoProhaus ma możliwość przetwarzania różnorodnych danych. Wykorzystywane przez nas pakiety specjalistycznego oprogramowania pozwalają na opracowanie Numerycznych Modeli Terenu, Numerycznych Modeli Powierzchni Terenu oraz fotoplanów i ortofotomap na podstawie danych z załogowych i bezzałogowych statków powietrznych oraz obrazów satelitarnych.
Wyniki takich przetworzeń są następnie wykorzystywane jako dane wejściowe / bazowe dla dalszych badań i analiz.

Fotoplany i ortofotomapy (RGB, NIR, CIR)

Fotoplan opracowywany przez zespół GeoProhaus jest to mozaika utworzona ze sprowadzonych do jednolitej skali zdjęć wybranego obszaru pozyskanych z drona lub ultralekkiego samolotu i wpasowanych na fotopunkty. Fotoplan okazuje się przydatny w wielu zadaniach związanych z zarządzaniem środowiskiem, zarządzaniem kryzysem, czy też w planowaniu przestrzennym. Jego niewątpliwą zaletą jest dużo niższa cena w porównaniu z ortofotomapą, krótki czas dostarczenia produktu i w rezultacie skrócenie czasu aktualizacji baz danych geoprzestrzennych.

Ortofotomapa to mapa rastrowa powstająca wskutek przetworzenia zdjęć lotniczych lub obrazów satelitarnych. Dzięki wprowadzonym korekcjom geometrycznym i radiometrycznym ortofotomapa charakteryzuje się jednolitą skalą dla całego opracowanego obszaru, a dzięki fotograficznej formie przedstawienia treści niesie ze sobą więcej informacji niż tradycyjna mapa. W zależności od materiałów źródłowych możemy opracować ortofotomapy panchromatyczne (PAN), w barwach naturalnych (RGB) i barwne w podczerwieni (CIR/NIR).

Ortofotomapa jest znakomitym materiałem podkładowym dla różnego rodzaju wizualizacji zarówno 2D jak i 3D

 

Numeryczne modele terenu i powierzchni terenu (NMT, NMPT)

Numeryczne modele terenu i powierzchni terenu są numerycznymi reprezentacjami terenu utworzonymi na podstawie punktów pomierzonych na opracowywanej powierzchni. Dane te mogą być uzupełniane dodatkowymi elementami, tj. liniami nieciągłości, liniami strukturalnymi i punktami charakterystycznymi. Dzięki zastosowaniu algorytmów interpolacyjnych możliwe jest uzyskanie pełnej informacji o modelowanym obszarze na poziomie szczegółowości odpowiadającej potrzebom konkretnego zadania.

Dane niezbędne do zbudowania modeli mogą pochodzić z różnych źródeł, np.:

  • z pomiaru terenowego,
  • z fotogrametrycznego opracowania obrazów lotniczych i satelitarnych,
  • ze skaningu laserowego (lotniczy oraz naziemny ? stacjonarny i mobilny).

 

Przetwarzanie i interpretacja obrazów satelitarnych i lotniczych – teledetekcja

Głównymi technikami kojarzonymi z przetwarzaniem i interpretacją danych obrazowych są fotogrametria i teledetekcja. Obie te dziedziny w coraz większym stopniu przenikają i uzupełniają się, umożliwiając uzyskanie złożonej informacji obrazowej. Takie dane mogą zostać wykorzystane bezpośrednio do pozyskiwania potrzebnych informacji (digitalizacja, stereo digitalizacja, fotointerpretacja) lub mogą być poddane dalszemu przetwarzaniu i analizom, w celu wydobycia dodatkowych informacji. Takim działaniem jest np. klasyfikacja obiektowa lub spektralna pozwalająca m.in. na:

  • tworzenie różnorodnych map tematycznych,
  • wizualizację struktury roślinności,
  • badanie stanu zdrowotnego roślin,
  • inwentaryzację przestrzenną (np. wyręby lasów, zmiany struktury użytkowania terenu).

 

 

Digitalizacja zasobów archiwalnych

Wiele instytucji posiada bogate archiwa różnorodnych dokumentów (zdjęcia, mapy, wykazy, rejestry) w formie analogowej. Aby uchronić się przed utratą informacji w nich zawartych konieczna jest zmiana formy przechowywania danych z analogowej na cyfrową, czyli digitalizacja (cyfryzacja) archiwów. Taki proces z jednej strony trwale zabezpiecza informacje przed dalszą degradacją, a z drugiej umożliwia ich wykorzystanie w przyszłości m.in. poprzez zwiększenie dostępności dla szerokiego grona potencjalnych użytkowników, już w formie cyfrowej.

GeoProhaus oferuje usługi fotografowania, skanowania i przetworzenia danych archiwalnych do różnorodnych formatów oraz usystematyzowania ich w strukturach bazodanowych.