UŻYTKOWANIE TERENU

Planowanie przestrzenne

Aby odpowiednio wykorzystać przestrzeń, godząc interesy różnych grup społecznych i nie powodując przy okazji zniszczenia jej wartościowych elementów, warto na początku zaplanować działania. W ramach takiego planowania przydatne jest zebranie jak największej ilości informacji ?w jednym miejscu? ? w systemie GIS. Dzięki temu znacznie sprawniej przebiega proces tworzenia koncepcji wykorzystania przestrzeni, a dodatkowo łatwiej uniknąć błędnych decyzji.

Firma GeoProhaus oferuje pomoc w budowaniu takich baz danych oraz wykonywaniu analiz przestrzennych pomocnych na etapie tworzenia założeń do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Oferujemy również wykonanie cyfryzacji istniejących już miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

 

Modele 3D

Dane geoprzestrzenne mieszczą w sobie ogromną ilość informacji, którą można odnaleźć między innymi w modelach 3D.

GeoProhaus oferuje tworzenie modeli 3D ukształtowania i pokrycia terenu, a również modele 3D zabudowy i zieleni.Modele budynków mogą powstać w oparciu o zdjęcia lub skaning laserowy w czterech wariantach szczegółowości LoD (Level of Detail):

  • LoD1 – model blokowy. Budynki mają kształt prostopadłościanów, bez uwzględnienia szczegółów konstrukcji dachów. Modele budynków są ?wyciągane” do wysokości najwyższego punktu budynku (np. kalenicy),
  • LoD2 – model uwzględniający pełną konstrukcję dachu, lecz bez szczegółów architektonicznych,
  • LoD3 – pełny model budynku z teksturami i detalami architektonicznymi,
  • LoD4 – model jak w LoD3 uzupełniony o model wnętrza budynku.

Na podstawie utworzonych modeli 3D i innych danych oraz dzięki funkcjom analitycznym wykorzystywanego oprogramowania, zespół GeoProhaus może wykonać, między innymi:

  • analizy widoczności wzdłuż zadanych kierunków,
  • opracowanie profili wzdłuż zadanych kierunków,
  • mapy spadków,
  • pomiary objętości mas ziemnych.

Modele 3D są nie tylko atrakcyjną formą prezentacji świata realnego, ale też wyjątkowo przydatnym narzędziem pracy dla specjalistów zajmujących się między innymi planowaniem przestrzennym, ochroną środowiska i zarządzaniem sytuacjami kryzysowymi.

 

Mapy tematyczne

Znakomitą formą wizualizacji różnych zjawisk społecznych, ekonomicznych czy też przyrodniczych są mapy tematyczne. Są to mapy, których treść skupia się na wybranym zagadnieniu. Wyodrębnić można dwie główne grupy map tematycznych: mapy przyrodnicze i społeczno-gospodarcze.

Do pierwszej grupy zaliczyć można mapy przedstawiające wybrane elementy środowiska przyrodniczego (np. mapy hydrograficzne, geologiczne, klimatyczne), do drugiej ? mapy przedstawiające zagadnienia niezwiązane wyłącznie ze środowiskiem przyrodniczym (np. mapy komunikacyjne, leśne, turystyczne, administracyjne).

Warunkiem koniecznym do przedstawienia zjawiska na mapie jest informacja o lokalizacji tego zjawiska w przestrzeni (np. poprzez dowiązanie danych statystycznych do obszaru miejscowości). Dzięki temu możliwa staje się jednoczesna wizualizacja różnych danych, często niepowiązanych ze sobą bezpośrednio.

GeoProhaus oferuje wykonanie szerokiej gamy map tematycznych, odpowiadających konkretnym oczekiwaniom i wymaganiom zamawiających.