MONITORING ŚRODOWISKA I ZARZĄDZANIE

Baza Danych Obiektów Topograficznych

Baza Danych Obiektów Topograficznych (BDOT) jest urzędową nazwą spójnego pojęciowo w skali kraju systemu gromadzenia, zarządzania i udostępniania danych topograficznych, funkcjonującego w oparciu o właściwe przepisy prawne. Określenie to obejmuje zarówno zasób danych, system informatyczny zarządzania danymi jak i sposób jego finansowania i organizacji. Zakres informacyjny i funkcjonalny oraz poziom technologiczny są zdefiniowane przez odpowiednie wytyczne i instrukcje techniczne. Baza Danych Obiektów Topograficznych stanowi naturalną kontynuację utworzonej wcześniej Topograficznej Bazy Danych, jednak przy tworzeniu BDOT stosowane są nowe metody zbierania, przetwarzania i dystrybucji danych. Jest ona spójna z Krajową Infrastrukturą Informacji Przestrzennej, która powstała w wyniku transpozycji Dyrektywy INSPIRE na Ustawę o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej.

Celem BDOT jest zaopatrywanie specjalistycznych systemów informacji przestrzennej takich, jak systemy zarządzania kryzysem, ochrony przeciwpowodziowej, planowania przestrzennego czy ochrony środowiska, w aktualne dane topograficzne.

BDOT jest jednym z produktów firmy GeoProhaus. Jest również bazą dla różnego rodzaju map tematycznych tworzonych w naszej firmie.

 

Identyfikacja i monitoring źródeł zanieczyszczania środowiska

Zanieczyszczenie środowiska naturalnego jest jednym z największych zagrożeń, z którym musimy się zmierzyć w obecnych czasach. Powinniśmy dołożyć wszelkich starań, aby jak najskuteczniej zarządzać środowiskiem i chronić jego zasoby.
Na podstawie danych obrazowych, pochodzących często z różnych okresów, możliwa jest nie tylko wizualizacja skutków zanieczyszczenia środowiska (np. lasy zniszczone wskutek ?kwaśnych deszczy? czy postępująca desertyfikacja), ale również identyfikacja źródeł i powodów takich zniszczeń. Idąc dalej, możliwy jest stały monitoring stanu środowiska (na poziomie lokalnym lub globalnym).

Dane wykorzystywane do takiego monitoringu mogą pochodzić m.in. z:

 • baz danych branżowych,
 • badań terenowych (pomiary, dedykowane czujniki itp.),
 • okresowo powtarzanych nalotów lotniczych, również z wykorzystaniem dronów,
 • archiwalnych i nowo pozyskanych zobrazowań satelitarnych.

Nieocenionym narzędziem wspomagającym zarządzanie środowiskiem są procesy eksploracji danych (ang. data mining), wykorzystujące zestawy narzędzi analitycznych do wykrywania prawidłowości ukrytych w bogatych zbiorach baz danych. Pozwalają one na uświadomienie osobom zainteresowanym różnorodnych związków pomiędzy pozornie niezwiązanymi ze sobą zjawiskami.

 

Zielona Energia

Dla zaspokojenia potrzeb szybko rosnącej liczby ludności konieczne jest pozyskiwanie coraz większej ilości energii. Do tej pory technologia pozyskiwania energii polegała głównie na spalaniu różnego rodzaju paliw kopalnych, co łączyło się z zanieczyszczaniem atmosfery powodującym między innymi globalne ocieplenie klimatu Ziemi. Zasoby tego rodzaju paliw nie są nieskończone i ulegną kiedyś wyczerpaniu. Z myślą o przyszłości od pewnego czasu stosuje się różnego rodzaju instalacje wykorzystujące do produkowania energii zjawiska zachodzące w naturze określane jako Odnawialne Źródła Energii (OZE) lub Zielona Energia. Kompleksowe zasilanie energią pozyskaną z turbin wiatrowych, turbin wodnych, fotowoltaiki, biogazowni czy geotermii pozwala z jednej strony redukować zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody oraz przeciwdziałać efektowi cieplarnianemu, a z drugiej strony obniżać ceny energii.

W temacie OZE istotną sprawą jest bezpieczeństwo. Coraz częściej mówi się o zjawiskach szkodliwych dla ludzi i zwierząt głównie w kontekście elektrowni wiatrowych. Jest to okazja do wykorzystania istniejących narzędzi i zasobów bazodanowych do analizy tak korzyści jak i zagrożeń jakie niesie za sobą wprowadzanie odnawialnych źródeł energii i ich zbilansowania.

GeoProhaus oferuje usługi wspomagające planowanie i projektowanie działań związanych z poszczególnymi OZE, między innymi:

 • energia spiętrzonej wody – analizy oparte na numerycznym modelu terenu pozwalające określić zasięg zbiornika po spiętrzeniu wody, jego objętość, szybkość przepływu wody itd.
 • energia słoneczna – analizy nasłonecznienia wspomagające projektowanie rozmieszczenia paneli fotowoltaicznych tworzących elektrownie słoneczne, jak też analizy dotyczące wyboru lokalizacji systemów fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych na dachach budynków.
 • energia wiatrowa – analizy wspomagające projektowanie rozmieszczenia farm wiatrowych z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawnych.

 

Inwentaryzacja zasobów wodnych

Woda jest jednym z podstawowych elementów przyrody, decydującym o istnieniu życia na Ziemi. Jest niezastąpiona w życiu i gospodarce człowieka. Jednak wzrastające zużycie i coraz większe zapotrzebowanie na wodę dramatycznie zwiększa ryzyko jej zanieczyszczenia i prowadzi do stopniowej redukcji dostępnych zapasów. Dziś zdajemy sobie już w pełni sprawę z potrzeby starannego zarządzania i szczególnej ochrony istniejących jeszcze zasobów wodnych.
Zarządzanie zasobami wody wymaga ich wcześniejszego zinwentaryzowania. Doświadczenie zespołu GeoProhaus oraz narzędzia, którymi dysponuje, umożliwiają przeprowadzenie pełnej inwentaryzacji zasobów wodnych, z wykorzystaniem zdjęć lotniczych, obrazów satelitarnych oraz narzędzi do sondowania co pozwala na budowę modeli 3D zbiorników wodnych oraz ich otoczenia. W zakres oferty firmy wchodzi również monitoring zmian fizyko-chemicznych zachodzących w zbiornikach wodnych oraz ich otoczeniu.

 

Modele termalne

Słaba izolacja termiczna budynków powoduje zarówno wzrost kosztów ich ogrzewania jak i pogarszanie się stanu środowiska naturalnego. Konieczność przeciwdziałania tym niekorzystnym trendom wymaga przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych poprzedzonych badaniami termowizyjnymi.
Modele termalne 3D budynków wykonywane przez GeoProhaus pozwalają na zobrazowanie i obliczenie strat ciepła całego budynku, łącznie z powierzchnią dachu. Model jest budowany w oparciu o zdjęcia naziemne oraz lotnicze. Straty ciepła rejestrowane są dzięki wykorzystaniu zdjęć termalnych. W zależności od wielkości badanego obiektu zdjęcia lotnicze wykonywane są z samolotu lub drona. Produkt finalny jest dostarczany zarówno w postaci modelu 3D obrazującego stan izolacji cieplnej budynku, jak też w postaci jego bilansu energetycznego.

Obrazy termalne wykonywane przez naszą firmę mają zastosowanie również w innych dziedzinach, np.:

 • w wyszukiwaniu nieszczelności w sieciach ciepłowniczych,
 • w monitoringu linii elektroenergetycznych,
 • do wykrywania zrzutów ścieków do zbiorników wodnych.

Fotografia termalna jest najszybszym i najtańszym sposobem zdobywania tego rodzaju informacji. Daje szansę zebrania i późniejszej wizualizacji danych, które nie są widzialne okiem nieuzbrojonym.

 

Ocena oddziaływania na środowisko

Ocena oddziaływania na środowisko jest kluczowym narzędziem zarządzania ochroną środowiska w procesach inwestycyjnych, wpisującym się w zasadę zrównoważonego rozwoju. W przypadku określonej inwestycji, procedura Oceny oddziaływania na środowisko ma dostarczyć podejmującemu decyzję organowi administracji publicznej informację, czy ingerencja inwestycji w środowisko zarówno w trakcie realizacji jak też po jej zakończeniu, została zaplanowana w sposób optymalny i czy korzyści wynikające z jej realizacji rekompensują straty w środowisku, które zwykle są niemożliwe do uniknięcia. Środowisko jest tu rozumiane nie tylko jako środowisko przyrodnicze, ale także jako środowisko społeczne.
W szerszym zakresie, według odmiennej procedury niż dla przedsięwzięć, kraju, projektów zagospodarowania przestrzennego, strategii rozwoju regionalnego, oraz projektów innych strategii, planów, programów i polityk. W takich przypadkach proces określa się mianem „strategicznej oceny oddziaływania na środowisko”.

W ramach zbierania i porządkowania informacji potrzebnej do oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, GeoProhaus oferuje następujące produkty i usługi:

 • aktualizację i utrzymywanie w założonej aktualności Bazy Danych Obiektów
  Topograficznych,
 • kompilację danych w określonych mapach tematycznych i ich analiz
 • geowizualizację danych przestrzennych
 • monitoring zmian w środowisku przyrodniczym (zanieczyszczenie gleby i wód, poziom wód gruntowych)
 • numeryczne modele terenu łącznie z ukształtowaniem dna zbiorników wód stojących i
  płynących.
 • numeryczne modele powierzchni terenu wraz z monitoringiem ich zmian w czasie (roślinność, zabudowa, pokrycie terenu, użytkowanie terenu, zmiany w sieci transportowej)